• Zwroty i reklamacje

§1 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Warunkiem do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go:
  1. Listownie na adres: www.taniwindows.pl
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@taniwindows.pl
 3. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§2 GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Zamówione towary w sklepie internetowym objęte są gwarancją:
  1. W przypadku nowych towarów, gwarancja wynosi 24 miesiące od dnia otrzymania towaru.
  2. W przypadku używanych towarów (produkt z rynku wtórnego), gwarancja wynosi 12 miesięce od dnia otrzymania towaru.
 2. Zamówione w sklepie internetowym towary nie podlegają gwarancji, w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia licencyjne poszczególnych towarów.
 3. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw Klienta będącego konsumentem, wynikających z ustawowej rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.
 4. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia przez Klienta będącego przedsiębiorcą jest dostawa treści cyfrowych, w szczególności programów komputerowych, obowiązany jest on zbadać właściwości otrzymanych treści cyfrowych w terminie 30 dni od daty dostarczenia. Brak powiadomienia o niezgodności z umową w tym terminie skutkować będzie odmową uznania reklamacji, jeżeli z innych okoliczności nie wynikać będzie, że reklamacja jest zasadna.
   


§3 REKLAMACJE

 1. www.taniwindows.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
 2. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną - wysyłając na adres kontakt@taniwindows.pl reklamację z opisem wady.
  2. listownie na adres sklepu
  3. w systemie automatycznej wysyłki produktów z której otrzymał wiadomość z towarem na pocztę elektroniczną.